juni 2012

Hoge Raad: Afwaardering op tbs-leningen niet aftrekbaar door onzakelijk debiteurenrisico

woensdag 13 juni 2012

Volgens een arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2012, nr. 11/01963, is een afwaardering op leningen die vallen onder de terbeschikkingstellingsregeling niet aftrekbaar wanneer met het verstrekken van die leningen een debiteurenrisico werd gelopen die een onafhankelijke derde niet zou hebben willen lopen.